Debata nad Raportem o stanie Miasta

Informacja Przewodniczącej Rady Miasta Puławy dotycząca udziału mieszkańców w debacie nad Raportem o stanie Miasta Puławy za rok 2020

Informuję, że zgodnie z art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm., dalej” UoSG”) Prezydent Miasta Puławy w terminie przedstawił Radzie Miasta Puławy Raport o stanie miasta Puławy za rok 2020.

W związku z powyższym, na sesji Rady Miasta Puławy zaplanowanej na dzień 24 czerwca 2021 roku (czwartek), odbędzie się debata nad Raportem o stanie Miasta Puławy za  rok 2020.

Obrady planowane są w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Puławy, ul. Lubelska 5, od godz. 14.00.

Szczegółowy porządek obrad sesji Rady Miasta zostanie przygotowany i opublikowany na stronie www.pulawy.eu w aktualnościach w dniu 18 czerwca 2021 r. (piątek).

Zgodnie z art. 28aa ust. 6 UoSG w debacie nad Raportem głos mogą zabierać mieszkańcy gminy.

Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.

Pisemne zgłoszenie mieszkańca do udziału w debacie poparte podpisami, co najmniej 50 osób, należy złożyć do Przewodniczącej Rady Miasta Puławy, w sali obsługi (wejście od strony Sądu Rejonowego) w następujących godzinach: poniedziałek, środa, czwartek, piątek  w godzinach 8:00 – 15:00 (przerwa dezynfekcyjna 11:15 – 11:45),   wtorek w godzinach 8.30-15.30 (przerwa dezynfekcyjna 11:45 – 12:15), najpóźniej w dniu poprzedzającym sesję tj. do 23 czerwca 2021 roku  (środa).

Mieszkańcy będą dopuszczani do głosu według kolejności zgłoszeń.

W załączeniu klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych – RODO oraz proponowany wzór zgłoszenia.

Przewodnicząca Rady Miasta Puławy

/-/ Bożena Krygier