Bezpłatna pomoc dla osób w kryzysie

Bezpłatna pomoc specjalistów dla mieszkańców Puław, zagrożonych lub dotkniętych problemem uzależnienia od substancji psychoaktywnych lub przemocy w rodzinie.

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Puławach

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach

24-100 Puławy, ul. Leśna 17, ul. Kołłątaja 64

tel.: 81 458 67 78 / 81 458 67 70

Zakres działania:

1. Diagnozowanie problemu nadużywania alkoholu oraz występowania przemocy w rodzinie.

2. Udzielanie pomocy osobie w sytuacji nadużywania alkoholu przez bliską osobę.

3. Podejmowanie działań w stosunku do osoby nadużywającej alkoholu, w szczególności:

-  motywowanie do podjęcia leczenia odwykowego,

-  kierowanie na badania przez biegłych w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu,

-  składanie wniosku do Sądu Rejonowego w Puławach o skierowanie na leczenie odwykowe w zakładzie lecznictwa odwykowego,

-  kierowanie do Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w uzasadnionych przypadkach.

 

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Puławach

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach

24-100 Puławy, ul. Leśna 17

tel.: 81 458 69 78, 503 657 055

Zakres działania:

1. Diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie.

2. Podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku.

3. Inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie.

4. Inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc.

5. Powoływanie grup roboczych, mających za zadanie rozwiązywanie problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach w ramach procedury „Niebieskie Karty".

 

Poradnia Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu w Puławach

24-100 Puławy, ul. Centralna 16

tel.: 81 450 23 35 wew. 4

ZAKRES DZIAŁANIA:

- pomoc dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu, Dorosłych Dzieci Alkoholików, a także osób i rodzin dotkniętych uzależnieniem od hazardu

- terapia indywidualna i grupowa

- konsultacje psychologiczne

- konsultacje specjalisty terapii uzależnień

 

Całodobowa pomoc dla osób doznających przemocy w rodzinie

Puławskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego

24-100 Puławy, ul. Wólka Profecka 26

tel.: 81 458 62 21-22

ZAKRES DZIAŁANIA:

- telefon zaufania – bezpłatna infolinia 800 306 833

- udzielenie schronienia w hostelu

- prowadzenie interwencji w miejscu zamieszkania

- podejmowanie działań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie

 

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Osób Doznających Przemocy i w Kryzysie w Puławach

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach

24-100 Puławy, ul. Kołłątaja 64

tel. 81 458 67 78

Formy udzielanej pomocy:

DLA OSÓB DOROSŁYCH

- konsultacje psychologiczne

- konsultacje pedagogiczne

- konsultacje socjalne

- konsultacje prawne

- psychoterapia indywidualna

- grupa wsparcia dla rodziców

- grupa wsparcia dla osób doznających przemocy i w kryzysie

- trening kompetencji osobistych

DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

- konsultacje psychologiczne

- konsultacje pedagogiczne

- grupa wsparcia rozwijająca kompetencje emocjonalno-społeczne

 

Punkt konsultacyjny dla osób i rodzin dotkniętych problemem alkoholowym

Katolickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Potrzebującym AGAPE

24-100 Puławy, ul. Słowackiego 32

tel. 601 561 250

Formy udzielanej pomocy:

- konsultacje specjalisty terapii uzależnień

- konsultacje psychologiczne

 

Punkt konsultacyjny dla osób i rodzin dotkniętych problemem alkoholowym

Stowarzyszenie MONAR Poradnia Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień w Puławach

24-100 Puławy, al. Królewska 3A

tel. 81 886 42 36

Formy udzielanej pomocy:

- konsultacje specjalisty terapii uzależnień: czwartek – 13.00-17.00, piątek – 13.00-17.00

- konsultacje prawne: co drugi wtorek – godz. 16.00-20.00

- konsultacje socjalne: co drugo wtorek – godz. 16.00-20.00

 

Punkt konsultacyjny dla osób i rodzin dotkniętych problemem narkomanii

Stowarzyszenie MONAR Poradnia Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień w Puławach

24-100 Puławy, al. Królewska 3A

tel. 81 886 42 36

Formy udzielanej pomocy:

- konsultacje specjalisty terapii uzależnień: wtorek – godz. 8.00-20.00, środa i czwartek – 8.00-14.00, piątek – 14.00-20.00

- konsultacje prawne: wtorek – godz. 16.00-18.00

 

Punkt konsultacyjno-diagnostyczny HIV

Stowarzyszenie MONAR Poradnia Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień w Puławach

24-100 Puławy, al. Partyzantów 17

tel. 81 886 42 36

Formy udzielanej pomocy:

- konsultacje doradcy HIV: czwartek – 12.00-16.00