Zastępca Prezydenta Miasta Puławy

Grzegorz Nowosadzki
Grzegorz Nowosadzki

Grzegorz Nowosadzki

Wiceprezydent Miasta zastępuje Prezydenta Miasta (w przypadku jego nieobecności) w kierowaniu bieżącymi sprawami miasta oraz w nadzorowaniu pracy Urzędu Miasta.

W zakresie kierowania bieżącymi sprawami Wiceprezydent Miasta koordynuje działania i prowadzi nadzór merytoryczny nad pracą podporządkowanych mu komórek organizacyjnych Urzędu i jednostek organizacyjnych miasta. Wiceprezydent Miasta pełni funkcję reprezentacyjną w imieniu Prezydenta. Akceptuje materiały przedkładane Prezydentowi i Radzie oraz doskonali jakość pracy Urzędu.

Wiceprezydent wydaje decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej, podpisuje dokumenty i korespondencję w ramach swoich kompetencji zgodnie z upoważnieniem udzielonym przez Prezydenta.

 
Sekretariat Wiceprezydenta
Wydział Organizacyjny

tel. 81 458 6104
 
Przyjmowanie interesantów w sprawie skarg i wniosków:
wtorki godz. 10:00 - 13:00
środy godz. 15.30 - 16.00
(po uprzednim zapisaniu się w sekretariacie)