Klauzula informacyjna RODO

  1. Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Straży Miejskiej w Puławach jest Komendant Straży Miejskiej w Puławach, adres: 24-100 Puławy, ul. Lubelska 5. Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email: straz.miejska@um.pulawy.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Straży Miejskiej w Puławach możliwy jest pod numerem tel. nr. 81 458 61 07 lub adresem e-mail: iod@um.pulawy.pl;
  3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań ustawowych Straży Miejskiej na podstawie. art. 6 ust 1 RODO:
   1. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; m.in. w związku z realizacją zawieranych umów na usługi wykonywane na rzecz Straży Miejskiej w Puławach;
   2. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze. Działania związane z zadaniami ustawowymi Straży Miejskiej;
   3. przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej. Przede wszystkim działania związane z sytuacjami zagrożenia życia lub zdrowia;
   4. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi. Zgodnie z zadaniami ustawowymi Straży Miejskiej.
   5. Straż Miejska w Puławach na mocy obowiązujących przepisów prawa uprawniona jest do pozyskiwania i przetwarzania danych osobowych z zasobów administracji państwowej.
   6. Odbiorcą danych osobowych będą uprawnione podmioty na podstawie przepisów prawa lub podmioty świadczące usługi na rzecz Straży Miejskiej w Puławach na podstawie odrębnych umów.
   7. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
   8. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez czas określony przepisami prawa, a w przypadku przetwarzania na podstawie zgody – po ustaniu celu w jakim została zebrana lub wycofaniu zgody.
   9. Osoba, której dane dotyczą, posiada prawo:
    1. do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych;
    2. do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych narusza przepisy RODO.
   10. Przetwarzanie danych w zależności od celu określonego w ust. 3:
    1. jest niezbędne do realizacji umowy – konsekwencją nie podania danych jest brak możliwości zawarcia i realizacji umowy.
    2. wynika za przepisów prawa – konsekwencje związane z niepodaniem danym zostały określone w przepisach szczególnych.
   11. Przetwarzanie danych nie podlega zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

   Komendant Straży Miejskiej w Puławach

  (-) Grzegorz Surowiecki