Program Rodzina 500 plus w Puławach

program-rodzina-500-plus.jpg
program-rodzina-500-plus.jpg

Wszystkie niezbędne informacje na temat programu "Rodzina 500+ plus" w Puławach, a także najczęściej zadawane przez Państwa pytania, znajdują się poniżej.

UWAGA! W przypadku złożenia wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy tj. od dnia 01.04.2016 r. do 01.07.2016 r., prawo do świadczenia wychowawczego będzie przysługiwało od dnia 01.04.2016 r.

 

Jeśli jednak mają Państwo jeszcze jakieś pytania lub wątpliwości, prosimy o kontakt pod numerem telefonu:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Dział Świadczeń Rodzinnych

tel. (81) 458-69-73

 

Pytania i odpowiedzi:

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach.

Wnioski będą przyjmowane od dnia 01.04.2016 r. w godzinach pracy Działu Świadczeń Rodzinnych tj.

poniedziałek od 7.30 do 15.00
wtorek od 8.30 do 16.30
środa od 8.30 do 15.00
czwartek od 7.30 do 16.30 w okresie od 01.04.2016 r. do 01.07.2016 r.; od 7.30 do 15.00 od dnia 2 lipca 2016 r.
piątek od 8.30 do 15.00
W przypadku złożenia wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy tj. od dnia 01.04.2016 r. do 01.07.2016 r., prawo do świadczenia wychowawczego będzie przysługiwało od dnia 01.04.2016 r.

Ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego i wypłata - w przypadku złożenia wniosku w terminie od dnia 01.04.2016 r. do dnia 01.07.2016 r. - następuje w terminie 3 miesięcy licząc od dnia złożenia wniosku z prawidłowo wypełnionymi dokumentami (przykład: decyzję o przyznaniu świadczenia wychowawczego wydano w dniu 15.06.2016 r., pierwsza wypłata świadczenia wychowawczego należnego za okres od 01.04.2016 r. do 30.06.2016 r. nastąpi do dnia 30.06.2016 r.; kolejne wypłaty będą realizowane począwszy od miesiąca lipca 2016 r. w wysokości ustalonej w decyzji administracyjnej).

Do programu „Rodzina 500 plus” można przystąpić w każdej chwili. Osoba, która złoży wniosek o świadczenie wychowawcze po dniu 01.07.2016 r. nabędzie prawo do świadczenia wychowawczego począwszy od miesiąca w którym złożyła wniosek.

 

Ustalając prawo do świadczenia wychowawczego związanego z kryterium dochodowym, osoby otrzymujące alimenty na dzieci są zobowiązane do wskazania wysokości otrzymanych alimentów w roku 2014 w załączniku o dochodach niepodlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Alimenty na dzieci stanowią dochód w rozumieniu ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, a więc są uwzględniane przy ustalaniu dochodu członka rodziny. Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami do zasiłku rodzinnego nie są brane pod uwagę przy ustaleniu prawa do świadczenia wychowawczego.

W przypadku samotnych rodziców (matek, ojców) brak zasądzonych alimentów nie jest przeszkodą w uzyskaniu świadczenia wychowawczego. Przepisy ustawy nie uzależniają uzyskania świadczenia wychowawczego od warunku zasądzenia alimentów na rzecz dzieci.

Ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz jego wypłata, w przypadku osób, które złożą wniosek w terminie od dnia 01.04.2016 r. do dnia 01.07.2016 r. następuje w terminie 3 miesięcy licząc od dnia złożenia wniosku z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.

Po wydaniu decyzji w sprawie świadczenia wychowawczego, świadczenie to będzie wypłacane w wysokości ustalonej w decyzji administracyjnej nie później niż do ostatniego dnia miesiąca, za które przyznane zostało świadczenie wychowawcze (przykład: decyzję o przyznaniu świadczenia wychowawczego wydano w dniu 15.06.2016 r., pierwsza wypłata świadczenia wychowawczego należnego za okres od 01.04.2016 r. do 30.06.2016 r. nastąpi do dnia 30.06.2016 r.; kolejne wypłaty będą realizowane począwszy od miesiąca lipca 2016 r. w wysokości ustalonej na mocy decyzji administracyjnej).

Biorąc pod uwagę dużą ilość wniosków jaka wpłynie w pierwszych dniach kwietnia nie należy oczekiwać szybkich wypłat świadczeń. Będą one realizowane sukcesywnie. Zgodnie z ustawą organ ma na to 3 miesiące.

W przypadku wieloraczków urodzonych tego samego dnia, miesiąca i roku, będących najstarszymi dziećmi w rodzinie w wieku do ukończenia 18. roku życia, rodzice wskazują, które z tych dzieci jest dzieckiem pierwszym.

W przypadku rodziny z dwojgiem dzieci, w sytuacji gdy starsze dziecko uzyska pełnoletniość, młodsze dziecko staje się pierwszym dzieckiem w rodzinie i w tym wypadku rodzina może uzyskać prawo do świadczenia wychowawczego na młodsze dziecko po spełnieniu kryterium dochodowego (dochód nie może przekroczyć 800,00 zł na osobę w rodzinie, a w przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne dochód nie może przekroczyć 1.200,00 zł).

W tego typu sprawach, każdy przypadek będzie rozpatrywany indywidualnie.

Gdy o świadczenie wychowawcze ubiega się rodzina która ma dwoje dzieci w wieku do ukończenia 18 r. życia i dwoje w wieku powyżej 18 r. życia a przed ukończeniem 25 roku życia to sytuacja jest następująca:

  • wszystkie dzieci są uwzględniane w strukturze rodziny, gdy są na utrzymaniu rodziców i wspólnie z nimi zamieszkują,
  • wyłącznie na dwoje dzieci do 18 r. życia przysługuje świadczenie wychowawcze, z tym, że: a/ na młodsze z tych dzieci
  • bez kryterium dochodowego b/ na starsze z tych dzieci z kryterium dochodowym

Według ogólnej zasady, osoby ubiegające się o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na drugie i kolejne dziecko powinny złożyć poprawnie wypełniony wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego.

W większości przypadków będzie to wystarczające.

W przypadku osób samotnie wychowujących dzieci należy dołączyć odpis prawomocnego orzeczenia sądu orzekającego rozwód lub separację albo odpis zupełny lub skrócony aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka.

W indywidualnych przypadkach organ może żądać dodatkowych dokumentów, które będą potwierdzały stan faktyczny lub prawny danej sprawy.

Jeżeli rodzinę stanowią niezamężna kobieta i jej dziecko z poprzedniego związku, nieżonaty mężczyzna i jego dziecko z poprzedniego związku, oraz wspólne dziecko w/w rodziców (zakładając że będzie dzieckiem najmłodszym), to wspólne dziecko w/w rodziców będzie trzecim dzieckiem w rodzinie.

Świadczenie wychowawcze nie przysługuje jeżeli:

- dziecko zawrze związek małżeński,

- zostanie umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej,

- członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Ponadto osoby, którym świadczenie wychowawcze zostanie przyznane po spełnieniu kryterium dochodowego mogą utracić prawo do tego świadczenia po uzyskaniu dochodu w wysokości mającej wpływ na przekroczenie kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia. Dlatego też osoby pobierające świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko są zobowiązane do niezwłocznego informowania organu realizującego świadczenie wychowawcze o wszelkich zmianach mających wpływ na prawo do tego świadczenia w tym m.in. o uzyskaniu dochodu.

Świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800 zł.

Jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, świadczenie na pierwsze dziecko przysługuje, jeżeli dochód nie przekracza kwoty 1200 zł. Obie kwoty są kwotami netto.

Świadczenie wychowawcze nie podlega egzekucji komorniczej. Zgodnie z art. 833 § 6 Kodeksu postępowania cywilnego (w brzmieniu od 01.04.2016 r.) nie podlegają egzekucji świadczenia alimentacyjne, świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, świadczenia rodzinne, dodatki rodzinne, pielęgnacyjne, porodowe, dla sierot zupełnych, zasiłki dla opiekunów, świadczenia z pomocy społecznej, świadczenia integracyjne oraz świadczenie wychowawcze, oraz zgodnie z art. 10 § 4 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (w brzmieniu od 01.04.2016 r.) nie podlegają egzekucji świadczenia alimentacyjne, świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, świadczenia rodzinne, dodatki rodzinne, pielęgnacyjne, porodowe, dla sierot zupełnych, zasiłki dla opiekunów, świadczenia z pomocy społecznej oraz świadczenie wychowawcze.

Świadczenie wychowawcze jest wypłacane w kwocie netto. Jest to świadczenie nieopodatkowane, z tytułu wypłat nie są wystawiane pity.

Na dzieci umieszczone w rodzinie zastępczej NIE przysługuje świadczenie wychowawcze.

Rodziny zastępcze są uprawnione do pomocy ze strony państwa ale w innej formie.

Osobom tym przysługuje dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego określonego w przepisach o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, zwany dalej "dodatkiem wychowawczym".

Wynika to z art. 80 ust. 1a Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej tj. z dnia 20 lutego 2015 r. (Dz.U 2015 poz. 322), w brzemieniu od 01.04.2016 r. zgodnie z którym: „Art. 80 ust.1a.

Rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka do świadczenia, o którym mowa w ust. 1, na każde umieszczone dziecko w wieku do ukończenia 18. roku życia przysługuje dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego określonego w przepisach o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, zwany dalej "dodatkiem wychowawczym".

 

 

Załączniki do artykułu