Program ochrony środowiska dla Miasta Puławy

Szare Kawa Tematyczne Facebook Zdjęcie w Tle(5).jpg

Prezydent Miasta Puławy podaje do publicznej wiadomości informację sporządzeniu projektu dokumentu pn. „Programu ochrony środowiska dla gminy Miasto Puławy na lata 2021-2024 z perspektywą na lata 2025-2028”.

Wymóg sporządzenia niniejszego dokumentu określa art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1219 z późn. zm.). Niezależnie od procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu ww. dokumentu zwracamy się do mieszkańców naszego miasta o przekazanie swoich uwag i wniosków dotyczących tego dokumentu.

Uwagi można przekazywać w terminie do 14 maja br.

- drogą mailową na adres srodowisko@um.pulawy.pl,

- pocztą tradycyjną na adres Wydział Ochrony Środowiska

Urząd Miasta Puławy

ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy

- telefonicznie na nr telefonu 81 458 61 30.