Informacja dotycząca dodatku węglowego

INFORMACJA DOTYCZĄCA DODATKU WĘGLOWEGO
INFORMACJA DOTYCZĄCA DODATKU WĘGLOWEGO

Zgodnie z ustawą o dodatku węglowym (Dz. U. poz. 1692), która weszła w życie z dniem 12.08.2022 r. dodatek ten przysługuje osobie w gospodarstwie domowym w przypadku, gdy są spełnione łącznie dwa warunki:

1. Głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy zasilane paliwami stałymi (przez paliwo stałe rozumie się: węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego);
2. Główne źródło ogrzewania zostało wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.
Dodatek przysługuje jednorazowo na gospodarstwo domowe w kwocie 3000 PLN.

Przez gospodarstwo domowe, o którym mowa w ustawie rozumie się:
- osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe);
- osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).
Wniosek o dodatek można złożyć najpóźniej do 30 listopada 2022 r. (wnioski złożone po tym terminie pozostawia się bez rozpoznania).

Wzór wniosku o wypłatę dodatku węglowego został określony w rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 16 sierpnia 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku węglowego (Dz.U. poz. 1712).

Dodatek wypłaca się w terminie do miesiąca od dnia złożenia wniosku.


JAK ZŁOŻYĆ WNIOSEK?
Wniosek o wypłatę dodatku można złożyć na piśmie w Wydziale Nadzoru Komunalnego i Spraw Lokalowych Urzędu Miasta Puławy, ul. Lubelska 5 pok. nr 12 (parter, wejście od strony Sądu Rejonowego) lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na jeden z poniższych adresów:

1.    MAILOWO: um@um.pulawy.pl

2.    POPRZEZ e-PUAP: link


W przypadku złożenia wniosku za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek ten opatruje się  kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego.

Na dzień dzisiejszy w ePUAP nie ma aktywnego formularza wniosku. Dlatego w celu przekazania wniosku w sposób elektroniczny należy wypełnić wniosek (załącznik do artykułu), zmienić jego format w pdf i podpisać za pośrednictwem podpisu elektronicznego lub potwierdzić profilem zaufanym. Następnie utworzyć na platformie ePUAP pismo ogólne do Urzędu Miasta Puławy, załączyć podpisany elektronicznie wniosek i podpisać elektronicznie lub potwierdzić profilem zaufanym za pośrednictwem ePUAP pismo ogólne.
Datą przyjęcia wniosku jest data wpływu wniosku do Urzędu Miasta Puławy.


WZÓR WNIOSKU DOSTĘPNY W ZAŁĄCZNIKU

LINK DO USTAWY

Załączniki do artykułu